• Sberbank banka d.d.
  • Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

UVOD

Zemljišče, na katerem stoji poslovni objekt, je locirano v Obrtno-poslovni coni Šenčur na območju P2B, južno od regionalne ceste Kranj–Spodnji Brnik. Objekt je namenjen skladiščenju, obrti, storitvam, gostinski in poslovni dejavnosti na zemljiščih s parc. št. 1971, vse k.o. Šenčur.

PROGRAMSKA ZASNOVA

Objekt je namenjen poslovno storitveni, trgovski, gostinski, obrtni in skladiščni dejavnosti.
V kleti pod objektom je parkirna garaža za osebna in dostavna vozila. Garaža je večja od gabaritov nadzemnih etaž in poteka delno pod zunanjo ureditvijo objekta na V, Z in J strani. Dostop do kleti je preko nadkrite uvozne rampe naklona 15°, ki je locirana na SZ strani objekta.

V pritličju je gostinska, trgovska dejavnost, skladišča z dostavo ter pomožnimi prostori, v 1. in 2. nadstropju so pisarne, skladišča in pomožni prostori. Sestavljen je iz funkcionalno ločenih enot oz. lamel.

Namembnost po etažah:

  • klet: parkirna garaža, stopnišči, osebni dvigali, dovozna rampa, servisni prostor, prostor za kompresor
  • pritličje: gostinski in trgovski lokali, pomožni in servisni prostori (stopnišči, osebni dvigali, vetrolova, sanitarije, čajne kuhinje in inštalacijski jaški), skladišča, tovorno dvigalo, kotlovnica
  • 1. in 2. nadstropje: pisarne, pomožni in servisni prostori (stopnišča, osebni dvigali, hodniki, sanitarije čajne kuhinje in inštalacijski jaški), skladišča, tovorno dvigalo

Etaže so med seboj povezane z dvema glavnim triramnima stopniščem: z enim v V delu objekta in z enim zunanjim požarnim stopniščem na Z strani objekta. Glavni vhod v pisarniški del je na V strani, dostave v skladiščni so na Z strani objekta, osebni vhodi v lokale pa na S strani objekta.

Skupni prostori: Ob glavnih stopniščih so v vseh etažah (razen kleti) sanitarije – ločeno za moške in ženske. Poleg njih je tudi prostor za čajno kuhinjo.
Svetla širina stopniščnih ram je 120 cm. Opremljena so z inox ograjo višine 110 cm.

Dvigali in tovorno dvigalo: Glavni stopnišči imata osebni dvigali za 8 oseb s kabino dim. 110 x 140 cm in višine 220 cm. V skladiščnem delu se za povezavo pritličja s 1. in 2. nadstropjem uporablja tovorno dvigalo s kabino dim. 220 x 370 cm in višine 250 cm, z nosilnostjo 4 t.

Garaža: V kleti je parkirna garaža, ki je na SZ strani objekta povezana preko klančine z zunanjo ureditvijo objekta. Nad klančino je jeklen nadstrešek. Minimalna svetla višina v garaži v kleti je 232 cm.

Osvetljenost prostorov: Vsa delovna mesta so ustrezno naravno osvetljena (velikost oken min. 1/8 talne površine prostora). Okna objekta so osenčena z žaluzijami, razen oken v skladišču, zasteklitev lokalov v pritličju in izmiku nad vhodom.
Za zagotovitev zadostne osvetljenosti poslovnih prostorov v 2. nadstropju so na strehi svetlobne kupole.

Višine prostorov: Svetle višine prostorov so odvisne od velikosti prostorov in so ustrezne glede na zahteve Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Svetle višine prostorov:
klet: 2,32–3,15 m
pritličje: 3,20–4,11 m
1. nadstropje: 2,75–3,38 m
2. nadstropje: 2,75–3,54 m

Reklamno označevanje objekta: Reklamni napisi za označevanje dejavnosti v objektu so locirani na fasadah objekta. Na JV strani v vogalu gradbene parcele je v skladu z OLN samostoječi obelisk (reklamni pano).


GABARITI

Maksimalne tlorisne dimenzije:

klet: 85,40 m x 32,50 m
pritličje: 79,75 m x 25,10 m + 4,40 m
1. in 2. nadstropje: 79,75 m x 25,10 m + 4,40 m

Etažnost: K + P + 2
Kota pritličja: ±0.00 m = 395.50 m n.m., teren ob objektu je 2 cm pod koto pritličja
Kota kolenčnega zidu: +12,50 m nad terenom

Nad prostorom za dostavo na zahodni strani objekta je konzolni nadstrešek dim. 35,00 x 3,00 m.

GRADBENA KONSTRUKCIJA

Streha je oblikovana kot ravna, obrnjena streha z minimalnim naklonom 1 % . Osnova za streho so montažni nosilci in PVP-plošče, nad stopniščnim jedrom AB-plošča. Naložbe na ravni strehi so: naklonski beton, prednamaz, bitumenska hidroizolacija v trakovih, toplotna izolacija – XPS, vlaknina, nasutje prodca.
Nadstreška nad dostavo in rampo v klet sta krita s trapezno pločevino s protikondenznim obrizgom naklona 3° proti žlebu.
Dostop na streho je preko svetlobne kupole na stopnišču. Strojne naprave so nameščene na strehi nadstreška rampe.
Odvodnjavanje streh in nadstreškov objekta je preko peskolovov vodeno v zunanji sistem meteorne kanalizacije in naprej v ponikovalnico.

ZIDOVI, PARAPETI

Obodne stene objekta so izvedene iz montažnih izolacijskih betonskih sendvič panelov, v pisarnah z notranje strani oblečene v mavčno kartonske plošče. Svetle višine parapetov oken v pritličju so 160 cm, v nadstropjih pa 110 cm (skupaj s polico).

ZAKLJUČNA GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

PREDELNE STENE

Notranje predelne stene so mavčnokartonske izvedbe, debeline 13 in 20 cm z vmesnim izolativnim polnilom med enotami. Vse stene v skupnih prostorih so finalno obdelane. V sanitarijah so keramične ploščice. Stene na mejah požarnih sektorjev so požarno odporne v skladu z zasnovo požarne varnosti.

TOPLOTNA IZOLACIJA

Sestavni del načrta arhitekture je izkaz toplotnih karakteristik objekta skladno s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l.RS št 42/2002). Iz izračuna je razvidno, da so s projektiranimi rešitvami dosežene predpisane ravni toplotne zaščite.


Obodni zidovi kleti so toplotno izolirani z ekstrudiranim polisterenom debeline 5cm. Strop v kleti je obložen s kombi ploščami debeline 10 cm. Tlaki v kleti (stopnišče) so izolirani z ekstrudiranim polistirenom debeline 6 cm, v pisarnah v nadstropjih so zvočno izolirani s trdo mineralno volno debeline 5 cm. Toplotna izolacija zunanjih sten: mineralna volna 8 cm (betonski fasadni elementi), izmik v nadstropju – mineralna volna 12 cm (toplotnoizolacijski fasadni panel) z dodatnimi 5 cm mineralne volne (nameščeno med pod konstrukcijo mavčnokartonske obloge). Ravna streha je izolirana z 10 cm mineralne volne in 10 cm ekstrudiranega polistirena.

ZVOČNA IZOLACIJA

Medetažne konstrukcije in stene zagotavljajo ustrezno zaščito pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti stavbi, skladno s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS št. 14/1999).


Odtoki kanalizacije so v pisarnah oblečeni z mavčnokartonsko oblogo. Vmesni prostor so zapolnjeni z zvočno izolacijo.

STAVBNO POHIŠTVO

Okna so PVC ali Al izvedbe sive barve z izolacijskimi stekli toplotne prehodnosti U = 1.1W/m2K. Na zunanji strani so v poslovnih prostorih nameščena senčila – Al žaluzije. Zunanje okenske police so iz Al pločevine, notranje lesene – ultrapas.
Zasteklitev na izmaknjenem delu in steklene stene lokalov v pritličju so zasteklitve z varnostnim izolacijskim steklom (U = 1.1W/m2K) v Al profilih. Vrata v kletni etaži so jeklene izvedbe.


Vsa dvižna industrijska vrata, razen vhodnih mrežnih v kleti, so polna. Notranja vrata so lesena ali steklena v jeklenih podbojih, delno aluminijasta z zasteklitvami (predelne stene pisarn in sejne sobe).


Vrata na mejah požarnih sektorjev so požarno odporna EI 30 (z vso standardno opremo) in so v grafičnem delu označena z oznako P. Drsna vrata na mejah požarnih sektorjev v kleti, skozi katera je predvidena tudi evakuacija, so izvedena z osebnim prehodom.

ESTRIHI

Estrihi so ustrezne debeline, armirani in dilatirani glede na obremenitve v posameznih prostorih.

TLAK

Tlak v kleti je asfalt, v servisnih prostorih v kleti je Tal M quartz. Tlak na stopniščih in vetrolovu je naravni kamen. V sanitarijah, čajnih kuhinjah, pomožnih, servisnih prostorih in pripadajočih hodnikih je granitogres. V pisarniških prostorih, skladiščih in pripadajočih hodnikih znotraj posameznih enot je izdelano do betonskega tlaka brez finalne talne obloge.

SPUŠČENI STROPOVI

V pisarniških prostorih, lokalih, hodnikih, sanitarijah in čajnih kuhinjah so spuščeni sekundarni stropovi iz prešanih mineralnih vlaken v rastru 60/60cm. V delavnici in servisnih prostorih so konstrukcijski strop (PVP-plošče, nosilci, AB-plošče) finalno obdelani – pleskani. V skladiščih, servisnih delavnicah in servisnih prostorih je konstrukcijski strop (PVP-plošče, nosilci, AB-plošče) samo finalno obdelan – pleskan. Opisana finalizacija stropov po posameznih enotah, razen v skupnih prostorih, ni zajeta v ceni nakupa.

STOPNICE, OGRAJE

Notranje stopnice so obložene z naravnim kamnom (ograja RF, višina 110 cm).

FASADA

Fasada je deloma izvedena iz iz betonskih montažnih elementov, deloma iz montažnih izolacijskih jeklenih sendvič panelov debeline 12 cm in alu zasteklitve (lokali v pritličju). Vzhodna fasada objekta predstavlja vhodni del in je oblikovno izpostavljena z izmikom fasade 1. in 2. nadstropja (nadstrešek nad vhodom). Na V ter J delu fasade v 1. in 2. etaži so alu žaluzije.

INŠTALACIJE

Objekt je opremljen s strojnimi in elektro inštalacijami v skupnih prostorih dokončani do zaključene faze, v posameznih enotah predmeta nakupa pa pripeljane z števci do vsake enote brez nadaljnjega razvoda.

STROJNE INŠTALACIJE

Ogrevanje objekta je na zemeljski plin, interni razvod v OPC Šenčur. Kotlovnica je urejena pritličju objekta nad klančino uvoza v klet. Pritličje skladiščnega dela se ogreva s kaloriferji, ogrevanje ostalih prostorov pa z radiatorji in ventilatorskimi konvektorji. Kletne etaže se ne ogreva. Urejeno je ustrezno mehansko prezračevanje prostorov, razen skladišča v pritličju in nadstropjih, kotlovnice v pritličju in servisnih delavnic v nadstropjih, ki se naravno prezračujejo.


Hlajenje je z individualnimi stropnimi in stenskimi enotami (pisarne, trgovina) z možnostjo razvoda v inštalacijkih jaških do strehe oz. fasade za zunanje enote.


V objektu je v sanitarnih in tehnoloških prostorih urejena vodovodna inštalacija in vertikalna kanalizacija.
Klimati za prezračevanje in zunanje split enote so nameščene na nadstrešnici na Z strani objekta.

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

V objektu so urejene inštalacije jakega toka (razsvetljava, močnostni priključki in razvod, strelovodna napeljava) in šibkega toka (telefonska inštalacija, inštalacija računalniške mreže, domofonska in kabelska instalacija, detekcija Co v kleti, avtomatsko javljanje požara skladno z ŠPV). Električne inštalacije so v skupnih prostorih finalizirane, do posameznih enot pa so pripeljani dovodi elektrike in telekomunikacij.

ZUNANJA UREDITEV

Na zemljišču okoli objekta na obravnavani gradbeni parceli so urejena parkirišča, dostopne poti in dovozi do objekta. Komunikacijske in dovozne površine in parkirišča so asfaltirane, delno tlakovane (dostopne poti ob objektu), ostale površine pa so namenjene zelenici in hortikulturno urejene. Zemljišče je na Z meji gradbene parcele ograjeno z novo ograjo, višine do 2 m, ki se na J delu priključuje že obstoječi ograji v enakem tipu, ki meji s sosednjimi zemljišči.

DOSTOP

Dostop in dovoz do objekta sta z V strani, z interne ceste »A« na območju OPC P2B. Glavni vhod v objekt je na V strani.
S SZ strani je tudi dodatni uvoz na parcelo, ki je širine 10,4 m.
Glavni vhod v objekt je na V strani, dostava pa z Z strani objekta.
Dostop do kletne garaže je urejen preko dovozne rampe na Z strani objekta. Rampa je širine 3,4 m in dolžine 24,5 m.

PARKIRIŠČA

Parkirna mesta za zaposlene in za stranke so zagotovljena na V in J strani objekta ter v kletni garaži, ki je dostopna preko uvozne rampe na Z strani objekta. Skupaj je na voljo123 parkirnih mest: 94 v garaži, ostalih 29 pa na J in V strani objekta. Od teh so 3 parkirišča predvidena za funkcionalno ovirane osebe.

ODPADKI

Prostor za ločeno zbiranje odpadkov je lociran na Z strani objekta pod nadstreškom, zbirno mesto za komunalne odpadke pa je locirano ob uvozu na SZ strani in je dostopno pooblaščeni organizaciji za odvoz odpadkov.